isprint

i-Sprint Innovations เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ระบบการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล (Digital Identity) และเทคโนโลยีด้านการพิสูจน์ตัวตนของสินค้าหรือสิ่งของ (Identify of Things) มามากว่า 18 ปี โดยบริษัท i-Sprint นั้นเป็นบริษัทสัญชาติสิงคโปร์ที่เน้นการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานที่สถาบันการเงินเลือกใช้ ด้วยความโดดเด่นนี้เองทำให้ปัจจุบันมีธนาคารและธุรกิจการเงินรวมถึงองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลกและในประเทศไทยเลือกใช้ i-Sprint ในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยภายในองค์กร และ i-Sprint ก็มีสาขาและตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วโลกเพื่อรองรับความต้องการใหม่ๆ ของกลุ่มลูกค้าองค์กรที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

  • Universal Authentication Server (UAS) ระบบบริหารจัดการรับรองสิทธิการเข้าใช้งานที่รองรับเทคโนโลยี แบบ PKI, One-time Password (OTP), Multi Factor Authentication (MFA) และ Biometric
  • Universal Sign-On (USO) โซลูชั่น Enterprise Single Sign-On (SSO) สำหรับบริหารจัดการ Username และ Password ในการเข้าใช้งานระบบงานที่มีความแตกต่างกันในแต่ละระบบงาน ให้สามารถตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งานเพียงครั้งเดียวได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนทางด้านการจัดการ
  • Universal Access Management (UAM) โซลูชั่น Web Single Sign-On (SSO) ที่สนับสนุนโปรโตคอล SAML 2.0, OAuth 2.0 และ OpenID Connect ทำให้องค์กรสามารถใช้งาน SSO ร่วมกับ Web Application และ Cloud Application ในการยืนยันตัวตนกับระบบ LDAP, Active Directory (AD) หรือฐานข้อมูลผู้ใช้ขององค์กร
  • YESsafe-AppProtect+ ช่วยป้องกัน และตรวจจับความผิดปกติ รวมถึงการบล็อกการใช้งานของแอพพลิเคชั่นให้ปลอดภัยจากการโจมตีของผู้ไม่หวังดี ช่วยทำให้แอพพลิชั่นมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย

Case Studies

Why Choose us

Award: i-Sprint Won 9 Awards in the 14th Annual 2018 Info Security’s Global Excellence Awards in San Francisco

http://www.i-sprint.com/i-sprint-isgea2018

Contact Form

By submitting, I agree to the processing and international transfer of my personal data by Digitech One as described in the Private Policy.