ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท ดิจิเทค วัน

ปรับปรุง เมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2563

บริษัท ดิจิเทค วัน จำกัด

เอกสารฉบับนี้มีข้อกำหนดการใช้บริการที่กำหนดโดย บริษัท ดิจิเทค วัน (“ ดิจิเทค วัน”, “ ผู้ให้บริการ”, “ เรา”, “พวกเรา”) เว็บไซต์นี้และบริการที่มีบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้, การอัปโหลดออนไลน์, การแสดงผล, บริการพื้นที่เก็บข้อมูลและการจัดส่ง (ในที่นี้เรียกว่า “บริการ”) บริการอยู่ภายใต้การยอมรับของคุณในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ งดใช้บริการของเราหากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

อนุญาโตตุลาการ

โดยการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คุณยอมรับว่าข้อพิพาทระหว่างคุณและเราจะได้รับการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ ซึ่งสละสิทธิการพิจารณาคดีแบบคณะลูกขุนและการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

การเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ คุณจะได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้  ทั้งนี้ เราจะระบุวันที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ข้างต้น หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับที่เปลี่ยนแปลง โปรดงดใช้บริการของเรา ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันจะมีผลแทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับก่อนหน้าทั้งหมด

การอนุญาตใช้บริการของเรา

ภายใต้การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและการใช้บริการของเรา  เราให้สิทธิการใช้งานกับคุณที่ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถโอนสิทธิการใช้บริการของเราได้ คุณตกลงที่จะไม่นำบริการของเราไปจำหน่ายต่อไม่ว่ากรณีใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

การใช้บริการภายใต้เงื่อนไขและข้อบังคับนี้ ไม่ให้สิทธิหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาแก่คุณ เราไม่รับประกันความสามารถในการบริการของเราผ่านเอกสารฉบับนี้

เนื้อหา

ทุกเนื้อหาที่คุณ (ผู้ใช้) ได้อัปโหลดยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ  เราไม่สามารถอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของใด ๆ ต่อเนื้อหาของคุณได้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้สิทธิที่จำกัดสำหรับการให้บริการของเราเท่านั้น คุณรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้นั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และคุณต้องไม่ใช้พื้นที่ของเราเพื่อทำกิจกรรมใดๆ ที่ผ่าฝืนกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมต่อไปนี้:

(ก) การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

(ข) การส่งอีเมลไปยังบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาโดยที่ผู้รับไม่ได้ให้ความยินยอมโดยเฉพาะสำหรับสิ่งนี้หรือในกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาต

(ค) การยักย้ายข้อมูลในทุกรูปแบบของเรา และ /หรือ โยกย้ายซอฟต์แวร์ที่ทำงานอยู่

การชำระเงิน

เรา หรือ ดิจิเทค วัน จะเสนอ 3 แผนบริการ ดังนี้ 1.แผนบริการฟรี ซึ่งคุณ (ผู้ใช้) ไม่จำเป็นต้องชำระเงิน 2. แผนมาตรฐาน 3. แผนมืออาชีพ ซึ่งแผนมาตรฐานและแผนมืออาชีพ คุณต้องชำระเงิน (เรียกอีกอย่างว่า “แผนบริการแบบชำระเงิน”) คุณต้องจ่ายเมื่อสมัครใช้แผนบริการแบบชำระเงิน คุณตกลงที่จะจ่ายและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จำเป็นในแผนที่เลือก คุณสามารถเลือกแผนการชำระเงินแบบรายปีหรือรายเดือน แผนบริการแบบชำระเงินจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ หากเลือกการเรียกเก็บเงินรายปีวันที่ต่ออายุคือทุกปีในวันเดียวกันกับที่ชำระเงินครั้งแรก หากเลือกการเรียกเก็บเงินรายเดือนวันที่ต่ออายุคือทุกเดือนในวันเดียวกันของเดือนที่ทำการชำระเงินครั้งแรก การชำระเงินจะได้รับจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่คุณ (ผู้ใช้) ให้ไว้เมื่อซื้อแผนแบบชำระเงิน

การยกเลิก

หากแผนบริการถูกยกเลิก ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้จนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน ผู้ใช้จะไม่ถูกเรียกเก็บเงินอีกต่อไป รวมถึงการเรียกเก็บเงินในรอบบิลถัดไปและบัญชีของผู้ใช้จะเปลี่ยนไปใช้แผนบริการฟรี 

การขยายบริการ

เรา หรือดิจิเทค วัน มีสิทธิขยายบริการของตนเองเพื่อปรับให้เข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ / หรือนำมาใช้ปรับปรุงบริการเพื่อป้องกันการละเมิด หรือในกรณีที่ เราต้องปรับเปลี่ยนบริการเนื่องจากข้อกำหนดทางกฎหมาย หากเรา หรือ ดิจิเทค วัน ให้บริการเพิ่มเติมโดยไม่เรียกชำระเงินเพิ่ม คุณ (ผู้ใช้)จะไม่สามารถอ้างสิทธิในการให้บริการของเราได้   เรามีสิทธิหยุด เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเรียกชำระเงินสำหรับบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีดังกล่าวเราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

การเชื่อมโยงบริการของเรา

การบริการของเรา หรือ ดิจิเทค วัน อาจเชื่อมไปยังผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามที่สนใจใช้บริการของเรา เราไม่ได้ควบคุมเนื้อหาของบุคคลที่สามที่เข้ามาเชื่อมกับเรา และเราไม่รับประกันความถูกต้องและคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว

การใช้นโยบาย

คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่คุณอัปโหลด, ส่งมอบ, โอน, เผยแพร่ หรือการแสดงเนื้อหาที่มีข้อมูลอันเป็นอันตรายคุกคาม, ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น เราขอสงวนสิทธิในการลบเนื้อหาใด ๆ ออกจากเว็ปไซต์หรือบริการของเราหากเราจำเป็นต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดหรือเพื่อปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของเรา หรือสิทธิของผู้ใช้บริการของเรา    เราขอสงวนสิทธิในการลบเนื้อหาดังกล่าวนั้นออกจากเว็ปไซต์หรือบริการของเรา

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยรหัสผ่านของคุณหรืออนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีของคุณ

ข้อจำกัด

คุณ (ผู้ใช้) ต้องใช้บริการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งหมด คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ขายต่อ, แก้ไขคัดลอก, จัดเก็บหรือแจกจ่ายเนื้อหาการบริการ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เช่า หรือปล่อยเช่าการเข้าถึงบริการของเราแก่บุคคลใดหรือคู่สัญญาอื่นใด

การปฏิเสธความรับผิด

เรา หรือ ดิจิเทค วัน ไม่มีภาระผูกพันที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ ที่คุณอาจมีกับผู้ใช้รายอื่น เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการส่งต่อข้อความอัตโนมัติและ/หรือไวรัส

การสิ้นสุด

ภายใต้หัวข้อนี้ ข้อกำหนดจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่คุณ (ผู้ใช้) ใช้บริการของเรา เราสามารถยกเลิกบัญชีของคุณในเวลาใดก็ได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามและจะมีผลทันที คุณยอมรับว่าเราไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สาม เมื่อเราสิ้นสุดการให้บริการดังกล่าว

คำติชม

เรา หรือ ดิจิเทค วัน อาจเสนอแนะและเสนอแนวทางสำหรับการพัฒนาบริการแก่คุณ “คำติชม” ในการให้คำติชมแสดงว่าคุณรับทราบว่าเราอาจใช้ดุลยพินิจในคำติชมนั้นแต่เพียงผู้เดียว คุณให้สิทธิแก่เราโดยอิสระในการใช้คำติชมเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ในช่องทางซอฟต์แวร์มีเดียหรือเทคโนโลยีใด ๆ โดยเราไม่ต้องแสดงที่มาหรือค่าตอบแทนแก่คุณหรือบุคคลที่สาม

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา โปรดติดต่อเราที่ info@digitechone.co.th     เรายินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม